Saniranje ilegalnih deponija u šumama i na šumskom zemljištu na području Busovače,...

Saniranje ilegalnih deponija u šumama i na šumskom zemljištu na području Busovače, Travnika i N. Travnika

12
0
SHARE
saniranje-ilegalnih-deponija-u-sumama-i-na-sumskom-zemljistu-na-podrucju-busovace,-travnika-i-n.-travnika

Asocijacija privatnih šumoposjednika Kantona Središnja Bosna je, u suradnji s Federalnim Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB prepoznala problem nekontroliranog odlaganja otpada koji rezultira nastajanjem ilegalnih deponija na šumskom zemljištu, kako državnom tako i privatnom, a naročito u ruralnim dijelovima gdje je došlo do iseljavanja stanovništva i napuštanja privatnog šumskog zemljišta.

Nastajanje ilegalnih deponija otpada je posljedica neodgovarajućeg odlaganja otpada od strane lokalnog stanovništva. Prisustvo ilegalnih deponija i neodgovarajućeg odlaganja otpada je općeprisutni problem u cijeloj Bosni i Hercegovini, a općine Busovača, Travnik i Novi Travnik nisu iznimka po tom pitanju. Lokalne zajednice i komunalna poduzeća ne posjeduju sveobuhvatne, detaljne i ažurirane podatke koji se odnose na identificiranje, izradu spiska i mapiranje ilegalnih deponija otpada na šumskom zemljištu. S druge strane, ulazne informacije dobivene od strane Kantonalne uprave za šumarstvo KSB i poduzeća šumarstva ŠGP Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf, koje gospodari državnim šumama na području KSB ukazuju na značajan broj ilegalnih deponija otpada na šumskom zemljištu, kako registriranih tako i novonastalih.

U skladu s tim, partneri u projektu su odlučili da koriste informacije koje posjeduju javna komunalna poduzeća kao osnovu, te da se pristupi detaljnoj identifikaciji postojećih ilegalnih deponija otpada u cilju izrade detaljnog spiska ilegalnih deponija otpada na području općina Busovača, Travnik i Novi Travnik.Odlukom Vlade KSB broj: 01-02-366/2019 od 20.5.2019. godine usvojen je Programu utroška sredstava ˝Transfer – Poticaj šumama u skladu sa zakonom o šumama˝ utvrđenih Proračunom KSB s kriterijima raspodjele sredstava za 2019. godinu. Odlukom Vlade KSB broj: 01-02-923/2019 od 22.10.2019. godine dana je suglasnost za izdvajanje financijskih sredstava Asocijaciji privatnih šumoposjednika KSB za projekte ˝Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija otpada koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Travnik i općine Novi Travnik.

Dana 25.10.2019. godine zaključen je Ugovor o implementaciji odobrenih sredstava broj 01-14-34/18-114 .U narednom koraku, nakon identifikacije ilegalnih deponija i izrade detaljnog spiska, pristupilo se mapiranju ilegalnih deponija otpada na način da su se korištenjem GPS uređaja snimile koordinate ilegalnih deponija i izvršila procjena količina, vrsta otpada i površina ilegalnih deponija otpada. Dobiveni podaci su se koristili da bi se napravila odgovarajuća detaljna digitalna mapa ilegalnih deponija otpada na području općina Busovača, Travnik i Novi Travnik. Mape u digitalnom obliku su tiskane i distribuirane partnerima u projektu i zainteresiranim stranama. U narednom koraku urađena je sanacija šest ilegalnih deponija otpada na području općina Busovača, Travnik i Novi Travnik na način da su članovi Asocijacije privatnih šumoposjednika u suradnji s lokalnim stanovništvom, komunalnim poduzećima i ostalim partnerima u projektu izvršili prikupljanje, utovar i odvoz otpada na Regionalnu deponiju otpada Mošćanica u Zenici.

Na lokalitetima koji su sanirani postavljeni su informativni panoi o financijeru projekta, nositelju projekta i partnerima u projektu i zabrani odlaganja otpada na saniranim lokacijama.Nakon saniranja ilegalnih deponija otpada, u suradnji s partnerima u projektu i komunalnim poduzećima na području saniranih lokaliteta, lokalnom stanovništvu su podijeljene brošure (izrađene u okviru projekata) o štetnosti odlaganja otpada u šuma i na šumsko zemljište. Na saniranim lokalitetima gdje je bilo moguće podijeljene su kante za odlaganje otpada i organizirano je informiranje lokalnog stanovništva o proceduri odlaganja i odvoza smeća i uključivanje u organizirani vid prikupljanja i odvoza otpada.U nastavku teksta se mogu preuzeti: izvještaj o evaluaciji učinaka/efekata dodijeljenih proračunskih sredstava, mape i spiskovi ilegalnih deponija, plakati i brošure izrađeni u okviru projekata.

Projekt: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine BusovačaFinancijer: Projekt je financiran od strane Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, PIU Šumarstva i Poljoprivrede u okviru Projekta održivog upravljanja šumom i krajolikom financiranog od strane GEF-a (Global Environment Facility)Period implementacije: 2019. godinaPartneri u projektu:1. Općina Busovača2. Javno komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Busovača3. ŠGP Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf, Šumarija Busovača4. Lovačko društvo „Zec“ Busovača5. Udruženje za zaštitu životne okoline „EKOBUS“ Busovača6. Kantonalna uprava za šumarstvo KSB7. Fea—Inicijativa za šumarstvo i okoliš

Projekt: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine TravnikFinancijer: Projekt je financiran od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona Središnje Bosne, Kantonalna uprava za šumarstvoPeriod implementacije: 2019.-2020. godinaPartneri u projektu:1. Općina Travnik2. Javno komunalno poduzeće „Bašbunar“ Travnik3. ŠGP Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf, Šumarija Travnik4. Turistička zajednica KSB5. Udruženje Vlašić planet života6. Zavod za javno zdravstvo KSB7. Fea—Inicijativa za šumarstvo i okoliš

Projekt: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Novi TravnikFinancijer: Projekt je financiran od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona Središnje Bosne, Kantonalna uprava za šumarstvoPeriod implementacije: 2019.-2020. godinaPartneri u projektu:1. Općina Novi Travnik2. Javno komunalno poduzeće „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik3. Javno poduzeće „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik4. ŠGP Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf, Šumarija Novi Travnik5. Turistička Zajednica KSB6. Fea—Inicijativa za šumarstvo i okoliš

Izvještaj 

Brošura o štetnosti odlaganja

Plakat identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija na području Općine Busovača

Mapa divljih deponija na području Općine Busovača

Spisak ilegalnih deponija na području Općine Busovača

Brošura šume su više od drveća

Plakat identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija na području Općine Novi Travnik

Mapa ilegalnih deponija na području Općine Novi Travnik

Spisak ilegalnih deponija na području Općine Novi Travnik

Bošura šume su više od drveća

Plakat identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija na području Općine Travnik

Mapa ilegalnih deponija na području Općine Travnik

Spisak ilegalnih deponija na području Općine Travnik

Infografika o značaju šuma i zemljišta

radiovitez.ba